Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επισκευή-συντήρηση δώματος 3ου Γυμνασίου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», ταξινόμησης κατά CPV 45200000-9, εκτιμώμενης αξίας 173.387,10 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 

Περιληπτική Διακήρυξη μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επισκευή-συντήρηση δώματος 3ου Γυμνασίου Κοζάνης