Επιστροφή

Περιληπτική και Αναλυτική διακήρυξη Νιάημερου

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του χώρου, όπου θα τελεσθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη Νιαημέρου, από 28 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2019 στην ∆ημοτική Κοινότητα Κοζάνης του ∆ήμου Κοζάνης, έκτασης 4800 τ.μ. όπως αυτό απεικονίζεται και σημειώνεται με τα στοιχεία Α-Β-...-Ι-Θ-Α, στο τοπογραφικό διάγραμμα που εκπονήθηκε από την ∆ιεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , σύμφωνα με την 186/19 Απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 στο ∆ημαρχείο (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη) και στη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής (γραφείο 9) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981.Οι φάκελοι των δικαιολογητικών θα κατατεθούν 30 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης της δημοπρασίας στην αρμόδια Επιτροπή.

Η ενοικίαση αρχίζει την τρεις ημέρες πριν την έναρξη των εμποροπανήγυρης και λήγει δύο ημέρες μετά τοπέρας αυτών. Ο χρόνος πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης και μετά τη λήξη θα αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση - απεγκατάσταση των εγκαταστάσεων.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) που θα κατατεθεί στην Επιτροπή με την προσκόμιση :

α) ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή β) βεβαίωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών ∆ημοσίου, Τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφέλειας αναγνωριζομένων για εγγυοδοσίες ή γ) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ∆ήμο – Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής - τηλ. 24613 – 50329 κ. Γρηγοριάδη Ιωάννη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήμου.

 

Περιληπτική διακήρυξη Νιάημερου

 

Αναλυτική Διακήρυξη - Νιαημερου