Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη-ευπρεπισμός μνημείου Εθνικής Αντίστασης στη θέση Νταμάρια Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ–ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ»,–ταξινόμησης κατά CPV: 45212314-0, εκτιμώμενης αξίας 32.258,06 € πλέον Φ.Π.Α. η οποία αναλύεται σε:

 

Δαπάνη εργασιών

:

23.390,34€

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.)

:

4.210,26€

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016

 

:

 

4.140,09€

Αναθεώρηση

:

462,37€

Κόστος ΑΕΚΚ

 

55,00€

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)

:

7.741,93€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

:

39.999,99€

 

 

 

1. Το έργο έχει αριθμό μελέτης 151/2020 και ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη διαγωνισμού από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1–50131 ΚΟΖΑΝΗ) έως και την 24/08/2020 ημέρα Δευτέρα. Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:00–3:00μ.μ.) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τηλέφωνο: 2461350400–FAX: 2461301194–αρμόδια υπάλληλος κα Καλλιόπη Μακρή).
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25/08/2020 ημέρα Τρίτη. Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η 10:00π.μ. και το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

 

Περιληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη-ευπρεπισμός μνημείου Εθνικής Αντίστασης στη θέση Νταμάρια Κοζάνης