Επιστροφή

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

 

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ  προϋπολογισμού 70.477,88 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 107/2021

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 28-06-2021  και ώρα 10:00 πμ.,  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22-06-2021  και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλητική διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο ΤΕΥΔ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς