Επιστροφή

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το "Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης"

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης» (CPV:71335000-5), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 93.376,83 € (χωρίς τον ΦΠΑ)


Πληροφορίες παρέχονται κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00 – 15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών (αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα Καλλιόπη Μακρή)  στο τηλέφωνο 2461350400.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 16-09-2022 και ώρα 02:00 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-09-2022 και ώρα 10:00 π.μ, η οποία θα διενεργηθεί επί του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Πλ. 28ης Οκτωβρίου 1 από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Τεχνικά Δεδομένα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ