Επιστροφή

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για το δημόσιο δάσος " Κουρί "

Ο Δήμαρχος Κοζάνης


Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ “ΚΟΥΡΙ” προϋπολογισμού 70.940,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 16/2024.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς προμήθεια ειδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/06/2024 και ώρα 10:00 μ.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 10/06/2024και ώρα 14:00 π.μ.

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Μελέτη

Παράρτημα Ι Τεχνικές προδιαγραφές (xls)

Παράρτημα ΙΙ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ (pdf)

Παράρτημα ΙΙ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ (xml)

Παράρτημα ΙΙΙ Έντυπο οικονομικής προσφοράς