Επιστροφή

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στίβου για το ΔΑΚ Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια εξοπλισμού στίβου για το ΔΑΚ Κοζάνης προϋπολογισμού 109.178,28 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 233/2020

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή προμήθεια ειδών.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ΣΑΕΠ041

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 17-6-2021 και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11-6-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στίβου για το ΔΑΚ Κοζάνης

Αναλυτική διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στίβου για το ΔΑΚ Κοζάνης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ 233_20 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II _ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ