Επιστροφή

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, προϋπολογισμού 179.839,51 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 143/2020

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 17-06-2021 και ώρα 10:00 πμ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11-06-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

 

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού

Αναλυτική διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΤΕΥΔ