Επιστροφή

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια και εγκατάσταση μπασκετών ολυμπιακού τύπου και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών χώρων"

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης διακηρύσσει ότι :

Προκηρύσσει  ανοιχτό  ηλεκτρονικό    διαγωνισμό  με σφραγισμένες  προσφορές  για  την  Προμήθεια και εγκατάσταση  μπασκετών  ολυμπιακού τύπου  και  λοιπού  εξοπλισμού  αθλητικών  χώρων    προϋπολογισμού 20.956,00  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 113/2021

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 28-06-2021  και ώρα 10:00 πμ.,  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος    Ηλεκτρονικών    Δημοσίων    Συμβάσεων    (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)    μέσω    της    διαδικτυακής    πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22-06-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο ΤΕΥΔ

Έντυπο προσφοράς