Επιστροφή

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Λόγιου πάρκου Δήμου Κοζάνης»

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Λόγιου πάρκου Δήμου Κοζάνης» με προεκτιμώμενη αμοιβή 107.167,26 € (χωρίς  ΦΠΑ 24%).

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Τεύχος τεχνικών δεδομένων

Συγγραφή υποχρεώσεων

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)