Επιστροφή

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη φύτευσης κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κλείτους»


Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη φύτευσης κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κλείτους» (CPV:7142000-8), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Σκοπός της μελέτης είναι ο φυτοτεχνικός σχεδιασμός των κοινόχρηστων χώρων και  χώρων κοινοχρήστου πρασίνου του οικισμού Κλείτους με ιδιαίτερη έμφαση σε κεντρικές οδούς, κεντρικούς πεζόδρομους στο κέντρο του οικισμού. Στις σύγχρονες τοπικές κοινωνίες, το αστικό πράσινο δύναται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στα πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.


Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Συγγραφή υποχρεώσεων

Φάκελος δημόσιας σύμβασης

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης