Επιστροφή

Προκήρυξη δημόσιου διεθνή ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού "λατομικών, αδρανών, σκυροδέματος, τσιμεντοπροϊόντων, οικοδομικών υλικών καθώς και αναλώσιμων υδραυλικών ξυλουργικών και σιδηρικών υλικών για το έτος 2010"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύττει ότι :
 
 Προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή «λατομικών, αδρανών, σκυροδέματος, τσιμεντοπροϊόντων, οικοδομικών υλικών καθώς και αναλώσιμων υδραυλικών, ξυλουργικών και σιδηρικών υλικών για το έτος 2010» προϋπολογισμού 372.970,99 ευρώ, μαζί με ΦΠΑ 19% και αριθμό μελέτης 116/2009 
 
 Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 11:30 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1 Κοζάνη) και στη Γραμματεία Δημαρχιακής Επιτροπής  (γραφείο 9) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.- Ο.Τ.Α.
 
   Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο.
 
   Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι 5% επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης των ειδών για τα οποία υποβάλλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι με ΦΠΑ.
 
   Έντυπα, στοιχεία και πληροφορίες για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς δίδονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Πλ. Νίκης 1   501 00 Κοζάνη κ. Μουρατίδης Ευστάθιος,   τηλ. & Fax 24613 – 50344)
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
Λάζαρος Ν. Μαλούτας