Επιστροφή

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη πλειοδότη για εκποίηση εξήντα (60) εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   ό τ ι :

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή , προφορική δημοπρασία που αφορά την ανάδειξη πλειοδότη για εκποίηση εξήντα (60) εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής - μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε.- από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη υψηλότερη τιμή της προκηρυχθείσας ποσότητας, για την συλλογή των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (εφεξής OTKZ).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, και ώρα 10: 00 π.μ μέχρι 10.30 π.μ  στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη) ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.

Οι φάκελοι των δικαιολογητικών θα κατατεθούν 30 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης της δημοπρασίας στην αρμόδια Επιτροπή.

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη