Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Κοζάνης

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, προϋπολογισμού 18.084,52 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 14/2020
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 13-04-2020 ημέρα Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο κτίριο της Δ/νσης Περιβάλλοντος (Πλ. 28Η Οκτωβρίου, Κοζάνη) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.

 

Περιληπτική προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Κοζάνης


Αναλυτική διακήρυξη