Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αποχιονισμού και αντιμετώπισης Θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση εργασιών αποχιονισμού κατά τους χειμερινούς μήνες και αντιμετώπισης θεομηνιών κατά τους λοιπούς μήνες σε ιδιοκτήτες μηχανημάτων και γεωργικών ελκυστήρων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :90620000-9 και CPV 43310000-93

Για την τελική επιλογή αναδόχου θα λαμβάνονται υπόψη η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σύμφωνα
με την κάτωθι προϋπόθεση :
Κάθε προσφερόμενο μηχάνημα έχει την δυνατότητα να πλειοδοτήσει για όλους τους χώρους ευθύνης –σύμφωνα και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του- αλλά δύναται να αναλάβει μόνο έναν, στο σύνολο όλων των χώρων ευθύνης του Δήμου Κοζάνης, έτσι ώστε να είναι ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης. Η επιλογή των συγκεκριμένων χώρων ευθύνης γίνεται με εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού προς την Οικονομική Επιτροπή.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 70.531,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24. %
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή έως 31-12-2021

 

Περιληπτική προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αποχιονισμού και αντιμετώπισης Θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης

 

Αναλυτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αποχιονισμού και αντιμετώπισης Θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης

 

Μελέτη

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)