Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 91/2020
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25-5-2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.


Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.


Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.

 

Περιληπτική Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αναλυτική Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών