Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού, Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείων ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  προϋπολογισμού 38.575,40 € συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 259/2019.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 16-12-2019 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1 Κοζάνη) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.

 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου

 

Μελέτη