Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων αποριμμάτων ανακύκλωσης και οδοκαθαρισμού

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

διακηρύσσει ότι :

 

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ προϋπολογισμού 29.288,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 245/2019

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26-11-2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

 

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.

 

 

Περιλητπική Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων αποριμμάτων ανακύκλωσης και οδοκαθαρισμού

 

Μελέτη

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)