Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης προϋπολογισμού 15.332,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 109/2021

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31-05-2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.

 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης

Αναλυτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ