Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρος) διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021-2022

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

διακηρύσσει ότι :

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο: ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021-2022, προϋπολογισμού 26.170,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 25/2021.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8-06-2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο ΤΕΥΔ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς