Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρος) διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο "Προμήθεια μεταλλικού οικισμού για τις ανάγκες της καθαριότητας"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :


Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , προϋπολογισμού 13.516,0 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 230/2020
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 24-11-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Περιληπτική Προκήρυξη

Διακήρυξη

Μελέτη

Παράρτημα ΙΙΙ (Έντυπο οικονομικής Προσφοράς)

Παράρτημα ΤΕΥΔ