Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρος) διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κοζάνης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης διακηρύσσει ότι :

 

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κοζάνης προϋπολογισμού  59.520,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 51/2021

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15-06-2021  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00  (λήξη παράδοσης  προσφορών) στοΔημαρχείο (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Μελέτη

Συγγραφή υποχρεώσεων

Έντυπο οικονομικής προσφοράς