Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Δρεπάνου

Στα πλαίσια προετοιμασίας της εμποροπανήγυρης Δρεπάνου,  η οποία θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Ιουνίου 2024, ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εμποροπανήγυρη να το δηλώσουν  καταθέτοντας σχετική αίτηση.

Μπορούν να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4849/2021:

Α. Σε ποσοστό 75% πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4849/21

Β.  Σε ποσοστό 10%, πωλητές αδειούχους λαϊκών αγορών (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ)  .

Γ. Σε ποσοστό 10%, αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα,

Δ. Σε ποσοστό 5%, σε κατόχους άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού

 α. αίτηση, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παράρτημα, στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το είδος της θέσης (καντινών ή μικρών ειδικών, ή χαλιών, ή γενικών) της εμποροπανήγυρης που επιθυμούν να λάβουν.

β. φωτοαντίγραφο της άδειας τους, με εμφανή τα στοιχεία του αδειούχου και της θεώρησης.

 γ. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στο παράρτημα) 

 Σε περίπτωση ελλιπών  δικαιολογητικών η αίτηση θα απορρίπτεται  αυτόματα.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως 19/05/2024,  αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ανάπτυξης    openmarket.mindev.gov.gr

Με το πέρας της προθεσμίας, ο Δήμος θα αναρτήσει τα προσωρινά αποτελέσματα με τα ονόματα των εκθετών που υπέβαλλαν αίτηση  στην πλατφόρμα openmarket.mindev.gov.gr  καλώντας τους ενδιαφερόμενους να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη.

Τα τέλη έχουν καθορισθεί με την 32/2024  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και είναι:

Για τις καντίνες: 250  ευρώ συν 5,00 ευρώ ανά  m2  για κατάληψη περιβάλλοντος χώρου.

Για όλες τις λοιπές θέσεις προς  50 ευρώ ανά τρέχον μέτρο στη ζώνη Α, και 30 ευρώ ανά τρέχον μέτρο στη ζώνη Β.

 Τονίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν οφειλών στο Δήμο Κοζάνης. Η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής.

 

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Δρεπάνου

Έγκριση Κανονισμού Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Κοζάνης

Αίτηση

Θέσεις

Τοπογραφικό

Υπεύθυνη δήλωση

Οδηγίες open market