Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντικατάσταση στέγης βοηθητικής αίθουσας κλειστού γυμναστηρίου Λευκόβρυσης

Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, το έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 224/2021 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κοζάνης.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω μελέτης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 372/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος ΚΑ 30.7336.0003 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους, τη Συγγραφή υποχρέωσης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 224/2021 μελέτης, να μας υποβάλλετε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σχετική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 18.3.2022 και ώρα 10:00 πμ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντικατάσταση στέγης βοηθητικής αίθουσας κλειστού γυμναστηρίου Λευκόβρυσης