Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων πολής Κοζάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ/ΠΑ, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 70/2023 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κοζάνης.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω μελέτης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 711/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος ΚΑ 45.7331.0001 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους, τη Συγγραφή υποχρέωσης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 70/2023 μελέτης, να μας υποβάλλετε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σχετική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00 πμ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων πόλης Κοζάνης