Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου Δημ. Σχολείου Ν. Χαραυγής (επαναληπτικός)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης ,     έχοντας κηρύξει άγονο και τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την      εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Ν. Χαραυγής , θα προχωρήσει στην απευθείας ανάθεσή του.

 

Η εκμίσθωση θα γίνει κατόπιν απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου και με βάση τους όρους της  αριθμ. 604/2020  (ΑΔΑ : 9ΕΗΩΟΚΟ7-ΔΗΑ )   διακήρυξης .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γραφείο του Τμήματος Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, του Δήμου Κοζάνης Αργυροκάστρου 13 Κοζάνη, ισόγειο μέχρι την 16η  Μαρτίου   2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά της με αριθμ. πρωτ. 604/2020  (ΑΔΑ : 9ΕΗΩΟΚΟ7-ΔΗΑ ) Αναλυτικής διακήρυξης  διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου N. Xαραυγής.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου Δημ. Σχολείου Ν. Χαραυγής (επαναληπτικός)