Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης επιθυμεί να μισθώσει για πέντε (5) χρόνια με φανερή μειοδοτική προφορική δημοπρασία ένα ακίνητο για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του  Δήμου Κοζάνης.  Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο των πέντε ετών, όπως επίσης μπορεί να παραταθεί με νεότερη συμφωνία και των δύο μερών.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

  • Να βρίσκεται εντός των ορίων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλης της  Κοζάνης με επιτρεπόμενη  χρήση γης  την ειδική πολεοδομική λειτουργία γραφείων.
  • Από τη συνολική επιφάνεια των 930 τ.μ., ζητείται περίπου ωφέλιμη  επιφάνεια για γραφειακούς χώρους 580 τ.μ. και  χώρους αρχείου –αποθηκών  350 τ.μ. (που μπορεί να είναι υπόγειοι).
  • Ειδικότερα είναι επιθυμητό οι προσφερόμενοι χώροι να είναι διαρρυθμισμένοι και να περιλαμβάνουν ενδεικτικά οκτώ (8) χώρους γραφείων ο έκαστος επιφανείας περίπου 14 τ.μ., δεκατέσσερις χώρους(14)  γραφείων ο έκαστος επιφανείας περίπου 16 τ.μ ,δύο  χώρους αναμονής, 4 WC τουλάχιστον και 1 WC ΑμεΑ ανά όροφο. Στην περίπτωση  που ο προσφερόμενος χώρος είναι ενιαίος, η πρόταση της διαρρύθμισης θα γίνει από τις υπηρεσίες του Δήμου και οι  εργασίες διαρρύθμισης θα εκτελεστούν από τον μειοδότη.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης

 

Αναλυτική διακήρυξη για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης