Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονικά ή με φαξ) για πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2020

Κοζάνη, 17/03/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 8232
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
Ταχ. Δνση : Π.Χαρίση 6, 50100 Κοζάνη
Πληροφορίες : Καπνοτίδης Κων/νος
Τηλεφωνο : 2461355101-133
FAX : 2461037006
E – mail : kapnotidis@kozanh.gr
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 & άρθρο 2 του Β.Δ.  339/1960 (ΦΕΚ 73/1960 τεύχος Α΄)
4.την με αρ. 566/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με την οποία ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Άρδευσης του Δήμου Κοζάνης
5. την με αρ. 79/2019 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου και ΑΔΑ: Ψ008ΩΛΠ-Π12, με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των υδρονομέων στις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κοζάνης και η αρδευτική περίοδος για το έτος 2020
 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή 27/3/2020, είτε ηλεκτρονικά στο protogenistomeas@cityofkozani.gov.gr και protokolo@kozanh.gr , είτε με φαξ στο 2461037006.
 
1. Αριθμός θέσεων 
Το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 79/2020 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων σε πέντε (5), στις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κοζάνης, ως εξής: 
i. Για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης, στην Τοπική Κοινότητα Λευκοπηγής μία (1) θέση με μερική απασχόληση δύο (2) ωρών ανά ημέρα
ii. Για τη Δημοτική Ενότητα Ελίμειας, στην Τοπική Κοινότητα Άνω Κώμης μία (1) θέση με μερική απασχόληση οκτώ (8) ωρών ανά ημέρα
iii. Για τη Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου, στην Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου δύο (2) θέσεις με μερική απασχόληση, μία πέντε (5) ωρών και μία τεσσάρων (4) ωρών και στην Τοπική Κοινότητα Ρυακίου μία (1) θέση με μερική απασχόληση τεσσάρων (4) ωρών ανά ημέρα.
 
2. Αρδευτική περίοδος
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης όρισε με την υπ’ αρ.79/2020 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 1/4/2020 έως 31/10/2020, πλην αυτή της Λευκοπηγής η οποία λήγει στις 31-12-2020.
 
3. Ελάχιστα Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα Υδρονομέων
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
i. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια.
ii. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του & να μην υπερβαίνει το 60ο. «-Υδρονομεύς δύναται να εκλεγή και ο άγων ηλικίαν μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς ητιολογημένης.» άρθρο 2 του Β.Δ.  339/1960 (ΦΕΚ 73/1960 τεύχος Α΄)
iii. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
iv. Να γνωρίζει το αρδευτικό δίκτυο για το οποίο ενδιαφέρεται να απασχοληθεί και 
v. Να έχει βασικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και συντήρησης των αρδευτικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων και των αρδευτικών δικτύων
 
4. Αρνητικά Προσόντα
i. Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύτη. 
ii. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις …………………………
 
5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:
i. Αίτηση συμμετοχής προτίμησης.
ii. Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
iii. Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου (ή Προέδρου Δημ./Τοπ. Κοινότητος) περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
iv. Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατο όριο πριν της αίτησης προς διορισμό.
v. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που να αναφέρεται α)η γνώση ανάγνωσης και  γραφής β)ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο (περί μη καταδίκης για πλημμέλημα ή κακούργημα ).
vi. Βεβαίωση του Δήμου περί γνώσης και εμπειρίας στην άρδευση ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γνωρίζουν τα δίκτυα της περιοχής όπου ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή και τα δύο.
 
Τα υπ' αρίθμ. iii και iv δικαιολογητικά θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.
 
6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση της εκλογής θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητα από το αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
 
7. Διορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο κατά την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη την ημερομηνία λήξης της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε με την 126/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο διορισμός γίνεται με απόφαση Δημάρχου. 
 
8. Καθήκοντα Υδρονομέων
i. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
ii. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στα αρδευτικά αυλάκια ή σωλήνες νερού, μέχρι της μεταφοράς του σε κάθε αρδευόμενο κτήμα.
iii. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων ή δικτύων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
iv. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
v. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
vi. Η άμεσος γνωστοποίηση εις την αρμόδια Τοπική Επιτροπή Άρδευσης παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
vii. Η συλλογή των αιτήσεων των χρηστών του αρδευτικού δικτύου στην αρχή της αρδευτικής περιόδου και η παροχή στοιχείων των χρηστών, καταναλώσεων και οποιοδήποτε πληροφοριών ζητηθούν από την Υπηρεσία. 
viii. Η διαχείριση και συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων και των αρδευτικών δικτύων
ix. Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Κοζάνης (www.kozanh.gr).
 
9. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων στις έδρες των καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων και στα καταστήματα των αντίστοιχων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
10. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα από το Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα στα τηλέφωνα 2461355101-133.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ