Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες κατασκευής γυψοσανίδων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 30.6261.0008 (ΑΑΥ 648)
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.419,36 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 580,64€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 €.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες κατασκευής γυψοσανίδων