Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, Δαπάνες συνδιοργάνωσης με την εφορεία αρχαιοτήτων Κοζάνης στον αρχαιολογικό χώρο και μουσείο Αιανής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ  ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ με  τη  συνοπτική  διαδικασία της  απ’ ευθ εί ας ανάθεσης.

Έχοντας υπόψη:

1.   Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2.   Την αριθμ 356/2021 ΑΟΕ για εξειδίκευση πίστωσης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ  ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ  ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΑΙΑΝΗΣ    και  με  στόχο  την  αύξηση  της  επισκεψιμότητας  ,  αποφάσισε  την διεξαγωγή   στις 30 Ιουνίου   και 10-11- Ιουλίου   2021 ενός τρίπτυχου θεατρικών εκδηλώσεων.

Πρόσκληση