Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών χώρου τέλεσης πολιτικών γάμων με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

για προμήθεια υλικών χώρου τέλεσης  πολιτικών γάμων με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Έχοντας υπόψη:

1.   Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2.   Την αριθμ 328/2021 ΑΟΕ για εξειδίκευση πίστωσης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ προϋπολογισμού 930,00 €   με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση