Επιστροφή

Πρόσκληση Υποβολής Πρσφοράς για την Προμήθεια Μικρού Ψυγείου για τις ανάγκες του Γραφείου Δημάρχου

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Την αριθμ 15594/14-06-2021 Τεκμηριωμένο αίτημα

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ προϋπολογισμού 140,00 €  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής .

Υπάρχει  εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2018  Κ.Α. 00.6495.0001 (ΑΑΥ 642).

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά 5/7/2021 για την παραπάνω υπηρεσία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Δημαρχείο Κοζάνης-Πλατεία Νίκης 1 – 50131 Κοζάνη).

Για περισσότερες πληροφορίες οι μπορείτε  να απευθυνθείτε στο Δήμο στα  τηλ. 24613 50344 – 24613  50360 – 24613 50397.

Πρόσκληση