Επιστροφή

Τελικοί πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. (21451/10-08-2021), 106 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης

Αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 στο Δημαρχείο Κοζάνης, οι τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης στο πλαίσιο του διδακτικού έτους 2021-2022.


Οι προσληπτέοι που περιλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες κατάταξης, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sxolk@cityofkozani.gov.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την πρόσληψή τους.

Αν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που συνεπάγεται ανακατάταξη των πινάκων, κάποιος προσληπτέος δεν δικαιούται πρόσληψη βάσει των αναμορφωμένων πινάκων, τότε καταγγέλλεται η σύμβασή του.

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ 3 ώρες

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ 4 ώρες

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ 6 ώρες

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ