Επιστροφή

40 νέες θέσεις εργασίας τακτικού προσωπικού στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης

Εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία είναι αναρτημένη και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κοζάνης www.cityofkozani.gov.gr,
που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών).
Από αυτές τις θέσεις 37 αφορούν προσλήψεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας στο Δήμο Κοζάνης και συγκεκριμένα:
-    16 ΥΕ εργατών καθαριότητας
-    13 ΥΕ εργατών καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων)
-    1 ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (σαρώθρου)
-    7 ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων).
Ο διαγωνισμός διεξάγεται από τον ΑΣΕΠ και η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.asep.gr. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:
●  Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
●  Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Παράλληλα αποστέλλουν με συνημμένη επιστολή τα απαραίτητα δικαιολογητικά .
Αναμένονται να προκηρυχτούν επιπλέον 3 θέσεις για άτομα, που προστατεύονται από το ν.2643/1998 και συγκεκριμένα:
-    1 ΥΕ εργατών καθαριότητας
-    1 ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων), που θα καλυφθούν από την κατηγορία Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους.
-    1 ΥΕ εργατών καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων), που θα καλυφθεί από την κατηγορία των τριτέκνων.
Ο διαγωνισμός αυτός θα διενεργηθεί από τον ΟΑΕΔ.