Επιστροφή

Αιτήσεις εγγραφής στους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Κοζάνης

EΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κοζάνη 11/5/2014

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                           Α.Π                        

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ                   

&ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ”       

 Δ/νση:Γκέρτσου & Πόποβιτς                            
 Κοζάνη ΤΚ 50100                           

 Πληροφορίες:                                                  

 Τηλ:2461021149

 Fax:2461021243                                                      

 
                                                          
                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                 
 

Σας γνωρίζουμε ότι από 20 Μαϊου μέχρι 15 Ιουνίου του 2014 υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής των νηπίων από 2.5 αυτοεξυπηρετούμενα μέχρι 4 ετών. Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου.(Χορηγείται από τα γραφεία)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Βεβαίωση εργοδότη ή του ασφαλιστικού φορέα ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι. Κάρτα ανεργίας θεωρημένη για άνεργους(φωτοτυπία).
  4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία, επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης.
  5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι έλαβαν γνώση για την καταβολή οικονομικής εισφοράς,τήρησης ωραρίου.( Χορηγείται από τα γραφεία)
  7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στους Παιδικούς Σταθμούς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια παραμονής στη χώρα μας.
  8. Για την επανεγγραφή    απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά .
 
     10 . Τα    ανωτέρω δικαιολογητικά ισχύουν και για τις εγγραφές των βρεφών.     
 
 
 
 

Η καταβολή των τροφείων θα γίνεται βάση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 7.500,00 €         ποσό 15,00 €

             >>                       >>       7.500,00-12.000,00 €    >>     25,00

        >>               >>    12.000,00-15.000,00 €    >>     35,00 €

            >>                        >>       15.000,00-24.000,00 €   >>   60,00 € 

            >>                        >>       24.000,00 € και άνω            >>     80,00 €

 
   

    Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων οι πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των γονέων, ή τέκνο, θεωρηθούν ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω.

   Η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει για οικογενειακά εισοδήματα μέχρι του ποσού των 29.347,00 €.Αν το ετήσιο εισόδημα υπερβαίνει τα 29.347,00 € θα καταβάλλονται τροφεία για το πρώτο βρέφος-νήπιο το ποσό του β΄ κλιμακίου(25,00 €) και στην περίπτωση που υπάρχει και άλλο βρέφος-νήπιο στην οικογένεια προς εγγραφή, το ήμισυ του καταβαλλόμενου για το πρώτο (12,50 €).

Για τα δεύτερα και τρίτα βρέφη-νήπια κάθε οικογένειας θα καταβάλλεται το ήμισυ των τροφείων που καταβάλλεται για το πρώτο βρέφος-νήπιο.

 

Τα τροφεία θα καταβάλλονται το πρώτο 10‘ημερο του μήνα εξ ολοκλήρου ανεξαρτήτως παρουσιών   στο Γραφείο των ΔΠΣ .

Για όσους ασφαλιστικούς φορείς ισχύει επίδομα φύλαξης παιδιών Βρεφονηπιακών Σταθμών, αυτό θα καταβάλλεται αυτούσιο.

Η επιλογή των νηπίων θα γίνεται βάσει των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων και η κατανομή τους στους σταθμούς βάσει της περιοχής κατοικίας των.

    Κάθε ιδιαίτερη περίπτωση θα εξετάζεται χωριστά και θα λαμβάνεται ανάλογη απόφαση.

   
 
 

                                                                                    Ο  Πρόεδρος

                                                                                        Κυτίδης Κων/νος

                                                                                   

 
 
 
 
 
                                    
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Κοζάνης

                                                          Επώνυμο παιδιού : __________________________________

Όνομα Παιδιού: ____________________________________
Ημερομηνία Γέννησης παιδιού:         ____ / ____ / ____ 
Όν/μο Πατέρα: _____________________________________

Όν/μο Μητέρας: _____________________________________

Διεύθυνση:_________________________________________

           _____________________________________________

Επάγγελμα Πατέρα ___________________________________

Ασφαλιστικός Φορέας ________________________________

Επάγγελμα Μητέρας__________________________________

Ασφαλιστικός Φορέας ________________________________
Τηλέφωνο Σπιτιού: ___________________________________

Τηλέφωνο Εργασίας Πατέρα:____________________________

Τηλέφωνο Εργασίας Μητέρας:___________________________

Αδέρφια εγγεγραμένα σε Παιδικό Σταθμό

ΟΧΙ        ΝΑΙ    
 
 
 
Υπογραφή γονέα
                                                      
 
 

Παρακαλώ να εγγράψετε το παιδί μου στη δύναμη του -------

Παιδικού  Σταθμού για το σχολικό έτος 2014-2015

( Βρεφικό τμήμα)   ΟΧΙ       ΝΑΙ    

 
  
 
Μαζί υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 

1.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

2.Βεβαίωση Εργασίας γονέων (για τους μισθωτούς) ή βεβαίωση Απασχόλησης από το ασφαλιστικό ταμείο (ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΥΔΥ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

3.Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ γονείς, βεβαίωση εργοδότη

4.Ατομικό Δελτίο Υγείας και Ιατρική Βεβαίωση για την καλή υγεία του παιδιού και τους πλήρεις εμβολιασμούς του.

5.Φωτοτυπία εκκαθαριστικού προηγούμενου έτους.

6.Διαζευκτήριο ή δήλωση του Ν.1599/86 για τους γονείς σε διάσταση.