Επιστροφή

Ανακοίνωση Σχολικής Επιτροπής Α/Θμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ      ΕΚΠ/ΣΗΣ
                    
 Κρόκος,   4 Σεπτεμβρίου 2012
                
 
     ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΡΟΚΟΣ
     ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2461064170     

                                                                                                           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Η Σχολική Επιτροπή Α/Θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  

1. του άρθρου 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τ.Α 159/2012)

2. του άρθρου 36 του Ν.3699/2008

3. του άρθρου 35 παρ.4 του Ν.3577/2007

4. του άρθρου 113 παρ.5 του Ν.1892/1990, όπως ισχύουν σήμερα :
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου (ενός διδ. έτους) για την καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων Π/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης, οι ανάγκες των οποίων δεν καλύπτονται τόσο από το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις του Δήμου, όσο και από τα κενά που προκύπτουν λόγω συνταξιοδοτήσεων καθαριστριών Ι.Δ.Α.Χ..

Τα κενά που προκύπτουν είναι :

·         3ο – 4ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

·         5ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

·         7ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

·         12ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

·         13ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

·         Δημοτικό Σχολείο Λευκόβρυσης

Η Σχολική Επιτροπή δύναται να ορίσει τα κριτήρια επιλογής (λ.χ. κοινωνικά, οικονομικά, οικογενειακά), καθώς επίσης και να μη θεωρήσει κενά τα μέχρι τώρα καλυπτόμενα από αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες, που απασχολήθηκαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και για τους οποίους δεν υπήρξαν αιτιολογημένα προβλήματα στην εργασιακή τους επάρκεια ( άρθρο 6 Ν.4076, ΦΕΚ 159Α / 10-08-2012, σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται η περίπτωση γ΄ παρ. 1 άρθρο 18 του Ν, 3870/2010 και παρατείνεται η ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου για το Σχολικό έτος 2012-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις από την 04-09-2012 έως την 12-09-2012 στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Στη συνέχεια θα διαβιβασθούν με εισηγητικό σημείωμα του Δ/ντή στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής.

Δικαιολογητικά:
  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει υπογράψει σύμβαση για την καθαριότητα άλλου σχολείου.
  • Το τελευταίο εκκαθαριστικό ή προηγούμενο εάν δεν έχει παραληφθεί.
  • Αποδεικτικά των λόγων  που επικαλείται ο-η αιτών-ούσα.

                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε.

 
 
                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ