Επιστροφή

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου εννέα (9) ατόμων

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Διεύθυνση Περιβάλλοντος), που εδρεύει στην Κοζάνη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

103

Δήμος Κοζάνης

 

 Δ/νση Περιβάλλοντος

Κοζάνη

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

1

104

Δήμος Κοζάνης

 

 Δ/νση Περιβάλλοντος

Κοζάνη

ΥΕ

 Εργατών-τριών Καθαριότητας

8 μήνες

8

 
Η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπ. αριθμ. 37016/28-11-2019 προκήρυξη  του Δήμου  Κοζάνης (ΣΟΧ 2/2019), αρχίζει στις 04 Δεκεμβρίου 2019 και λήγει στις 13 Δεκεμβρίου 2019.