Επιστροφή

Αναλυτική Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 18ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης με την αριθμ. 5/2024 (ΑΔΑ:ΨΘΖΞΟΚΟ7-75Λ) απόφασή της  διακηρύσσει   δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του  του 18ου  Δημοτικού Σχολείου  Κοζάνης » και τον καθορισμό των όρων διαγωνισμού ως εξής:

 

  1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

 

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α' θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης Ταχ. Διεύθυνση Αργυροκάστρου 13 - Κοζάνη από την Τρίτη 13  Φεβρουαρίου 2024 έως και Τρίτη 19 Μαρτίου  2024  και ώρες 10:00  - 13:00

 

Οι προσφορές θα πρωτοκολλώνται στο βιβλίο πρωτοκόλλου της Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.

Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών ή των 20 ημερών αντίστοιχα.

Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία.

Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή.

 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπόμενων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 11 (ΦΕΚ 1003/2008).

 

Το άτομο του σχολικού περιβάλλοντος που συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί από το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο, εξακολουθεί να έχει την εκμετάλλευση του κυλικείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασής του. Στην καθαρίστρια που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται υποχρεωτικά πριν ή μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόσωπα η ενασχόλησή τους με τη λειτουργία του κυλικείου δεν πρέπει να εμποδίζει την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων τους

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Κοζάνης Αργυροκάστρου 13 - Κοζάνη την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 ώρα 13:00  ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, σε εμφανές μέρος μπροστά στην είσοδο του σχολείου, σε πολυσύχναστους χώρους της πόλης (πλατείες κ.λ.π.) και δημοσιεύεται τουλάχιστον μία φορά σε δύο τοπικές εφημερίδες και αν δεν υπάρχουν δύο σε μια τοπική εφημερίδα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τοπικές εφημερίδες η δημοσίευση γίνεται σε τοπική εφημερίδα της πλησιέστερης περιοχής όμορου  Δήμου.

 

Αναλυτική Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 18ου  Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης