Επιστροφή

Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)», προϋπολογισμού 105.349,41€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (84.959,20€, Φ.Π.Α 24% 20.390,21€) και αριθμό μελέτης 209/2019 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα στο σύνολο της, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
H παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Ιδία Έσοδα, Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κοζάνης και οι Σχολικές Επιτροπές (Α΄/θμια Σχολική Επιτροπή & Β΄/θμια Σχολική Επιτροπή).


Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. 20.6063.0001, 35.6063.0002, 20.6063.0002, 30.6063.0002, 10.6063.0001, 45.6063.0002, 70.6063, 50.6063.0001, 15.6063.0001, με ποσό 105.349,41€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, στους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2019 – 2020 του Δήμου Κοζάνης με (ΑΑΥ 991/2019).

 

Περιληπτική Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

 

Αναλυτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)