Επιστροφή

Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Προκήρυξη για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων

Δήμαρχος Κοζάνης
Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» προϋπολογισμού 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (56.451,61€, Φ.Π.Α24% 13.548,39€) και αριθμό μελέτης 186/2019 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα στο σύνολο της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
H παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδία έσοδα. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου των οικονομικών ετών 2019 – 2020 στους κωδικούς αριθμούς που αφορούν τις σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α. : 20.6671.0001 με ποσό 8.050,00 € & ΚΑ 30.6671.0001 ποσού 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κοζάνης καθώς και στους Κ.Α.: 20.6671.0001 με ποσό 50.950,00 € & ΚΑ 30.6671.0001 ποσού 5.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 με (ΑΑΥ 1158).

 

Περιληπτική Προκήρυξη για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων

 

Αναλυτική Διακήρυξη για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων