Επιστροφή

Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Προκήρυξη για την προμήθεια και επισκευή ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ OXHMATΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 238.396,82€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (192.255,50€ με 46.141,32€ Φ.Π.Α 24%) και αριθμό μελέτης 210/2019 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της ποσότητας των ελαστικών κάθε διάστασης, στις τιμές του πίνακα κόστους ενδεικτικών τιμών ελαστικών (συνημμένος στην μελέτη) & για την ΟΜΑΔΑ 2 οι διαγωνιζόμενοι για να αναδειχθούν ανάδοχοι, θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για το σύνολο των εργασιών της ομάδας, στις τιμές του πίνακα κόστους ενδεικτικών τιμών εργασιών (συνημμένος στην μελέτη) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Περιληπτική Προκήρυξη για την προμήθεια και επισκευή ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης

 

Αναλυτική Διακήρυξη για την προμήθεια και επισκευή ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης