Επιστροφή

Αναλυτική & Περιληπτική Προκήρυξη για «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού - Λοιπός εξοπλισμός»

                                                                                          Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», προϋπολογισμού 26.656,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (21.497,00€ με 5.159,28€ Φ.Π.Α 24%) και αριθμό μελέτης 220/2019 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα στο σύνολο της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

H παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και από το Π.Δ.Ε.. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 60.7135.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα με (ΑΑΥ 1014).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι τετρακόσια είκοσι εννιά ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (429,94€), εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των ζητούμενων αγαθών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα ή τμήματα προμήθειας της μελέτης για τις οποίες θα υποβάλλει προσφορά.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια υλοποίησης της συμβάσεως προμήθειας ειδών ορίζεται σε χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι(120) ημερών από την ημερομηνία υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 4 της ενταγμένης Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.19 ΤΗΣ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6906/30-12-2016 και έχει λάβει κωδικό MIS MIS 5003811. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη, 22-01-2020 και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.

 

Περιληπτική διακήρυξη

 

Αναλυτική διακήρυξη