Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες για την φυτοπροστασία δένδρων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 35.6277.0003(ΑΑΥ 686)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 85/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 9.672,00. € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.321,28€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 11.993,28€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες για την φυτοπροστασία δένδρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ