Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μεταφορά νηπιων παιδικού σταθμού Καισαρειάς ΔΕ Ελίμειας με ιδιωτικά αυτοκίνητα ΔΧ με οδηγό οικονομικού έτους 2023/2024

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Δ.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΧ. ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023/2024 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο /ανά ομάδα.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 549/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α. 15.6234.0003, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 75/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ .Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% 2.665,00€ ήτοι
συνολικού προϋπολογισμού 23.165,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μεταφορά νηπιων παιδικού σταθμού Καισαρειάς ΔΕ Ελίμειας με ιδιωτικά αυτοκίνητα ΔΧ με οδηγό οικονομικού έτους 2023/2024

Μελέτη

Υπέυθυνη δήλωση