Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών ιατρού παιδίατρου για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Υπάρχει  εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019  Κ.Α. 15.6117.0001 (ΑΑΥ 1172)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω  υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 244/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.880,00 € .

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών ιατρού παιδίατρου
για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης

 

Μελέτη