Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναβατορίου ΑΜΕΑ και μονάδες αερισμού με ανάκτηση θερμότητας για το ειδικό νηπιαγωγείου (Ομάδα Β)

Μετα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ. 14684/23-5-2024 δεν έχει κατατεθεί στο Δήμο καμία οικονομική προσφορά για την ομάδα 2. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ(ΟΜΑΔΑ Β) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 527 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2024 στον Κ.Α. 15.7135.0004, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 240/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.400,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00€.

 

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναβατορίου ΑΜΕΑ και μονάδες αερισμού με ανάκτηση θερμότητας για το ειδικό νηπιαγωγείου (Ομάδα Β)

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση