Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Τετραλόφου για την προσαρμογή Π.Δ. 99/2017

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Π.Δ. 99/2017 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 15.7135.0003 (ΑΑΥ 683)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 180/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.445,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.026,80€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 10.471,80€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Τετραλόφου για την προσαρμογή Π.Δ. 99/2017

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση