Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μπαταριών-συσσωρευτών για τους κερματοδέκτες του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2020

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ – ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΜΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 50.6699.0002 (ΑΑΥ 860)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 227/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.051,10 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 732,26€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.783,36 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μπαταριών-συσσωρευτών για τους κερματοδέκτες του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2020

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση