Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας 36m2 για βοηθητική χρήση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο στο Νεο Κλείτο Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 36m2 ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΛΕΙΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021, Κ.Α. 15.7135.0010 (ΑΑΥ 703)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 184/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.560,00€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 23.560,00€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας 36m2 για βοηθητική χρήση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο στο Νεο Κλείτο Κοζάνης

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση