Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια συστήματος θέρμανσης αποδυτηρίων Δ.Α.Κ. Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ Δ.Α.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 30.7135.0009 (ΑΑΥ 1139)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 254/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.629,03€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 870,97€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 4.500.00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια συστήματος θέρμανσης αποδυτηρίων Δ.Α.Κ. Κοζάνης

 

Μελέτη

 

Υπεύθυνη Δήλωση 1

 

Υπεύθυνη Δήλωση 2

 

Υπεύθυνη Δήλωση 3